Warunki użytkowania

Regulamin Korzystania

 z Systemu wspomagania pracy trenera

 Asystent Trenera „UNICOACH”

 

I. Definicje

1.    Niniejszy „Regulamin systemu wspomagania pracy trenera – Asystenta Trenera „UNICOACH”, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z systemu, będącego własnością spółki SOCCER-SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-492 przy ul. Ks. L. Zalewskiego 5.

2.    Definicje ujęte w niniejszym Regulaminie:

1.    Usługodawca – należy przez to rozumieć spółkę SOCCER-SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20 - 492 przy ul. Ks. L. Zalewskiego 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublinie, numer KRS pod nr 0000512549, NIP: 712-320-04-15, REGON: 060591537.

2.    Dziennik - należy przez to rozumieć system wspomagania pracy trenera – Asystent Trenera  „UNICOACH” działający na Stronie internetowej, prowadzonej przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Regulaminie.

3.    Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych bądź osobę fizyczną, która ze względu na ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest reprezentowana dla potrzeb akceptacji Regulaminu przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

4.    Login – należy przez to rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika.

5.    Hasło – należy przez to rozumieć ciąg liter, znaków specjalnych (myślnik, podkreślnik) oraz cyfr o długości przynajmniej 6 znaków – określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Systemu przez Użytkownika.

6.    Konto – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Systemu, w wybranym przez Użytkownika wariancie.

7.    Konto Test – podstawowy bezpłatny wariant Konta zawierający podstawowe funkcje.

8.    Konto Coach Standard/ Premium/ Professional/ Professional z tabletem - typ konta dla trenerów.

9.    Konto Club Standard/ Premium/ Professional – typ konta dla klubów piłkarskich.

10.  Okres Testowy – należy przez to rozumieć jednorazowy okres kolejnych 30 dni kalendarzowych następujących bezpośrednio po Rejestracji, w czasie których Użytkownik korzysta bezpłatnie z Systemu w zakresie wybranego typu Konta Coach.

11.  Okres Abonamentowy – należy przez to rozumieć okres działania Konta Coach lub Club, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową.

12.  Opłata Abonamentowa – należy przez to rozumieć łączną miesięczną opłatę z tytułu posiadania Konta Coach lub Club w wysokości określonej w Wariancie Abonamentowym.

13.  Wariant Abonamentowym – należy przez to rozumieć typ odpłatnego Konta Coach lub Club wybrany przez Użytkownika, a dostępny na stronie internetowej.

14.  Cennik – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą porównanie możliwości i cen Wariantów Abonamentowych. Cennik jest udostępniony pod adresem: www.unicoach.pl

15.  Rejestracja – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika, konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na Stronie internetowej.

16.  Dane - należy przez to rozumieć zestawienie danych zgromadzonych w Systemie według parametrów określonych przez Usługodawcę lub Użytkownika.

17.  Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135),

18.  Rozporządzenie MSWiA – Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

19.  Administrator Danych Osobowych (ADO) – Soccer Service sp. z o.o., decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;

20.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osoba powołana przez ADO odpowiedzialna za organizację ochrony danych osobowych.

21.  Usługi – należy przez to rozumieć Usługi związane z korzystaniem z Systemu, świadczone przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

22.  Administrator Systemu – należy przez to rozumieć Użytkownika posiadającego prawa administracji i zarządzania Systemem.

23.  Panel Administratora – należy przez to rozumieć podstronę Systemu, na której Administrator Systemu może edytować ustawienia Kont, będących częścią Systemu.

24.  Strona internetowa – należy przez to rozumieć stronę www.unicoach.pl oraz wszelkie podstrony i strony powiązane.

25.  Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Usługodawcą zawartą z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

26.  Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, który jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

II. Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady korzystania z Systemu, Kont oraz z oferowanych przez Usługodawcę Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkownika.

2.    Podmiotem świadczącym usługi wskazane w Regulaminie jest Usługodawca.

3.    Dostęp do Konta, w tym Usług oferowanych przez System, mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji w sposób wskazany w Regulaminie lub uzyskali dostęp do Konta, przydzielony przez Administratora Systemu.

4.    Warunkiem korzystania z Systemu, Kont oraz z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie. Użytkownik może przyjąć Regulamin:

a)    poprzez kliknięcie na przycisk „akceptuję Regulamin"; podczas rejestracji; lub

b)    poprzez faktyczne korzystanie z Systemu. W takim przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca będzie traktować korzystanie z Systemu, jako przyjęcie Regulaminu od chwili rejestracji co jest uznawane za rozpoczęcie korzystania z niego i Użytkownik wyraża na to zgodę.

5.    Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Strony internetowej, a także Systemu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.

6.    Usługodawca zastrzega, iż Użytkownik, w celu korzystania z Systemu i Konta, musi posiadać sprzęt komputerowy o następujących minimalnych wymaganiach technicznych:

a)    komputer z dostępem do Internetu ,

b)    przeglądarka internetowa nowej generacji, z włączoną obsługa Javascript oraz Flash, a także HTML5.

7.    Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem całości i kompletności przesyłanych danych.

8.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Systemu i oferowanych Usług.

 

III. Rejestracja Konta Użytkownika

Usługodawca informuje, że dostęp do Systemu i Usług możliwy jest po:

1.    Rejestracji Konta.

2.    Rejestracja następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na Stronie internetowej www.unicoach.pl, po wypełnieniu odpowiednich pól formularza i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz naciśnięciu przez Użytkownika przycisku „Zapisz”.

3.    Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika, następujących informacji:

a)    imienia i nazwiska;

b)    indywidualnej nazwy użytkownika;

c)    adresu poczty elektronicznej  Użytkownika;

d)    hasła dostępu dla Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.

4.    Po dokonaniu Rejestracji, w terminie nie później niż 24 godziny od daty dokonania poprawnej Rejestracji, Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne, aby aktywować Konto Użytkownika oraz uzyskać możliwość skorzystania z Systemu i Usług.

5.    Po aktywacji Konta następuje Okres Testowy.

6.    Po upływie Okresu Testowego Użytkownik wybiera wariant Konta. W celu aktywacji jednego z typów Konta Coach, Użytkownik wybiera Wariant Abonamentowy. W przypadku niedokonania wyboru, ważność Konta Konkurs/Konferencja wygasa.

7.    W przypadku wyboru jednego z typów Konta Coach, Użytkownik obowiązany jest dokonać pełnej rejestracji poprzez wskazanie:

1)      w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres zameldowania na pobyt stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;

2)      w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby.

8.    Użytkownik jest uprawniony w dowolnym czasie do zmiany Konta Konkurs/Konferencja na wybrane Konto Coach, poprzez zmianę typu Konta w zakładce Moje Konto – Licencja i Status – Rozszerz Licencję. Następnie Użytkownik dokonuje wyboru określonego typu konta oraz uiszcza odpowiednią Opłatę Abonamentową.

9.    Po dokonaniu przez Użytkownika wyboru Wariantu Abonamentowego dla dalszego okresu korzystania z Usług Usługodawcy, Użytkownik obowiązany jest do zapłaty Opłaty Abonamentowej w kwocie odpowiadającej wybranemu Wariantowi, zgodnej z Cennikiem obowiązującym na dzień dokonania wyboru.

10.  Uiszczenie Opłaty Abonamentowej oznacza rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego.

11.  Po zakończeniu Okresu Abonamentowego i niedokonaniu Opłaty Abonamentowej, za następny Okres Abonamentowy, umowa ulega zawieszeniu na maksymalny okres jednego miesiąca. Po tym okresie i braku opłaty za kolejny okres, konto zostanie zablokowane.

12.  W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta Coach do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.

13.  Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.

14.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Usługodawca informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

 

IV. Zasady korzystania z Konta

1.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

2.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

3.      Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a)    korzystania z Systemu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b)    korzystania z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem;

c)    korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Użytkownika, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;

d)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Systemu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;

e)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Systemie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;

f)     niepodejmowania działań mających na celu próbę pozyskania dostępu do danych nienależących do Użytkownika, złamanie zabezpieczeń, złamanie systemu autoryzacji lub inną formę zakłócania prawidłowego funkcjonowania Systemu, w tym próbę pozyskania kodów źródłowych.

4.      Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.

5.      Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Systemu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

6.      Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Systemu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Systemu lub Usług oferowanych przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a)    podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b)    dopuści się za pośrednictwem Systemu lub Konta naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

c)    dopuści się innych zachowań nagannych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, sprzecznych z celami utworzenia Systemu lub godzących w dobre imię Usługodawcy;

d)    założył Konto pomimo uprzedniego pozbawienia go prawa do korzystania z Systemu, z zastrzeżeniem ust. 8

7.      Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Systemu lub Konta, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Usługodawcy.

8.      W przypadku pozbawienia uprawnień do korzystania z Systemu lub Konta lub ograniczenia dostępu w przypadkach określonych w ust. 7, Usługodawca nie zwraca uiszczonej Opłaty Abonamentowej.

9.      Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje Konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Systemie będące powiązane z Użytkownikiem również zostaną usunięte, za wyjątkiem danych administrowanych przez innych Użytkowników. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z Konta.

 

V. Opłaty

1)      Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach wybranego Konta Coach lub Klub jest odpłatne, z wyjątkiem korzystania z Konta w czasie trwania Okresu Testowego.

2)      Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Wariantów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym stronie www.unicoach.pl

3)      Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe.

4)      Zapłata Opłaty Abonamentowej nastąpi  samodzielnie przez Użytkownika, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcę

5)      Usługodawca, w terminie 7 dni roboczych od dnia odnotowania wpłaty należności z tytułu Abonamentu wystawi fakturę VAT i prześle na adres email podany przy rejestracji konta.

6)      Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania przez Usługodawcę wpłaty na wskazanym rachunku bankowym. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.

7)      Na Opłatę Abonamentową składać się mogą:

a.    Opłata za wybrany typ Konta

b.    Opłata za prawa dostępu do Konta dla dodatkowych Użytkowników.

8)      W przypadku zmiany Konta Test na Konto Coach, zmianę uznaje się za poczynioną w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy Opłat Abonamentowych i wprowadzeniu przez Administratora opcji dostępu w panelu administracyjnym..

9)      Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie www.unicoach.pl oraz będą obowiązywać Użytkowników dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Systemu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

 

VI. Przerwy techniczne

1.    Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Systemu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.

2.    Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

 

VII. Ochrona Danych Osobowych

1.      W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami Regulaminu.

2.      Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.      Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcę.

4.      Usługodawca jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.      Usługodawca zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika. Usługodawca zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:

a)    przetwarzane zgodnie z prawem;

b)    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c)    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d)    przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.      Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą pisemne żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7.      Usługodawca oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Usługodawcy zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem.

8.      System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:

a)    utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Systemu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;

b)    tworzenie statystyk oglądalności podstron Systemu,

c)    zapamiętanie preferencji Użytkownika, w tym wyboru wariantu językowego Strony internetowej.

9.      Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Systemu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jest to jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

10.  Usługodawca oświadcza, iż dołoży szczególnej staranności, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Systemu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Usługodawcy na adres e – mail wskazany w zakładce Strony internetowej „Kontakt”.

11.  Usługodawca informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Zakładce Moje Konto – Moje Dane. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji adresu poczty elektronicznej. Wszelkie wiadomości przesłane na adres wskazany w formularzu rejestracji lub Zakładce Moje Konto – Moje Dane uważa się w razie wątpliwości za doręczone.

12.  Jeśli Użytkownik umieszcza w Systemu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

a)    W tym zakresie jednocześnie z akceptacją niniejszego Regulaminu Użytkownik zawiera z Usługodawcą Umowę Powierzenia, której przedmiotem jest powierzenie Usługodawcy przez Użytkownika przetwarzania zbioru danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu

b)    Celem powierzenia jest realizacja obsługi informatycznej

c)    Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do systemu informatycznego

d)    Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie

e)    Zleceniobiorca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez Zleceniodawcę wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki techniczne i organizacyjne, przewidziane w art. 36-39 Ustawy

f)     Zleceniobiorca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez Zleceniodawcę spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy

 

 

VIII. Reklamacje

1.      Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pytania dotyczące użytkowania Systemu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej wskazanej na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt” lub na adres korespondencyjny (siedziby spółki): z dopiskiem „Reklamacja”.

2.      Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

3.      Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

4.      Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne.

5.      Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Systemu można kierować pocztą elektroniczną na adres e – mail wskazany na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

 

IX. Postanowienia końcowe

1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu ani też zmieniać ich treści.

2.    Użytkownicy Systemu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za strony internetowej www.unicoach.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3.    Usługodawca zastrzega, że System oraz zawarte w nim elementy graficzne Usługodawcy, logotypy Usługodawcy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Systemu treści stanowiących przedmiot wyłącznych praw autorskich Usługodawcy.

4.    W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Prawem właściwym dla wszelkich spraw związanych z korzystaniem z Systemu i wykonaniem umowy jest prawo polskie.

5.    O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje na Stronie internetowej przynajmniej z wyprzedzeniem 14 dni. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. Brak informacji od Użytkownika o niewyrażeniu przez niego zgody na nową treść Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o wprowadzeniu zmian, poczytuje się za wyrażenie zgody.